ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10

Στόχος Προγράμματος:

Η ανάπτυξη νέων τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής:

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Διάρκεια υλοποίησης:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις:

 1. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις του εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες, εντός του χώρου εγκατάστασης ή και στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.
  • Οι Α ΄ύλες προέρχονται:
   • Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος
   • Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος
 1. Η ανωτέρω υποχρέωση, των υποπεριπτώσεων α) και β), ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.
 2. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και ενώσεων παραγωγών.
 3. Δεν δύνανται να κριθούν ως δικαιούχοι οι νομικές μορφές της κοινοπραξίας.
 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
  • Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 1. Παρουσίαση βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον μία από τις ακόλουθες δράσεις:
  • Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας
  • Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες
  • Διασύνδεση της ενισχυόμενης τουριστικής δραστηριότητας με τοπικές επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α) Κατασκευή ή/ και εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.ά.) με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές, στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

στ) Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Ενοποιημένο Κείμενο – Χωρίς Νομική Ισχύ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 18 GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.

η) Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές / λογιστικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

γ) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης:

 

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος

προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος

προϋπολογισμός

 

Πολύ μικρές / Μικρές / Μεσαίες

 

500.000,00 €

 

7.500.000,00 €

 

Μεγάλες

 

500.000,00 €

 

12.500.000,00 €

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣΜΕΣΑΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο30%40%50%
Κρήτη30%40%50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη30%40%50%
Κεντρική Μακεδονία30%40%50%
Δυτική Μακεδονία40%50%50%
Ήπειρος30%40%50%
Θεσσαλία30%40%50%
Ιόνια Νησιά30%40%50%
Δυτική Ελλάδα30%40%50%
Στερεά Ελλάδα (πλην Εύβοιας)30%40%50%
Π.Ε. Εύβοιας40%50%50%
Πελοπόννησο (πλην Αρκαδίας)30%40%50%
Π.Ε. Αρκαδίας40%50%50%
Νότιο Αιγαίο30%40%50%
Ανατολική, Δυτική Αττική /

Πειραιάς και νήσοι

25%35%45%
Δυτικός τομέας Αθηνών15%25%35%

 

Περιπτώσεις ίδρυσης καταλυμάτων

Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,

β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,

γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,

δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:

1) μονόχωρες 40 τ.μ β

2) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ

 

 

Ημερομηνία υποβολών:

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις 19 Ιουλίου 2022 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Αφήστε μια απάντηση