Νέο πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

6

Στόχοι προγράμματος:

Η Δράση έχει στόχο την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των
υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση
επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης,
που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων
εργασίας.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης,
ανέρχεται σε 73.227.620 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ
250.000,00 € έως του ποσού των έξι εκατομμυρίων ευρώ 6.000.000,00€.

Ποσοστά ενίσχυσης:
Κυμαίνονται από 50% έως 70%.
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 60% για τις Μεσαίες και 70%
για τις μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και το οι Ενισχύσεις για
επαγγελματική κατάρτιση επιδοτούνται κατά 50% ανεξαρτήτου μεγέθους.

Περίοδος Υποβολών:
Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις 23/11/2022 έως
και τις 23/01/2023

Επιλέξιμες δαπάνες:

 

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΜΕΓΙΣΤΟ % ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης 

Έως 100%

 

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Έως 20%

 

3

Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχ.)3.1 Κτιριακές υποδομές για το ψηφιακό μετασχηματισμόΈως 40%
 

4

Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού4.1 Εργαστηριακός ΕξοπλισμόςΈως 30%
 

5

Δαπάνες λογισμικού και

εξοπλισμού πληροφορικής

5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕΈως 20%
 

6

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχ. στις απαιτήσεις του Industry 4.06.1 Τεχνική και Συμβουλευτική ΥποστήριξηΈως 10%
7Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο7.1 Εκπαίδευση Προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιοΈως 10%

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μια απάντηση