Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

 

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΩΣ 2000 €

Ωφελούμενοι:

  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας, κατά τάξεις
  • Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Επίσης θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως και τις 28/02/2022.

Ακόμη θα πρέπει να έχουν ενεργό τον ΚΑΔ 69.20 (Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών) ή / και τους αντίστοιχους

τριτοβάθμιους – τεταρτοβάθμιους, μέχρι τις 28/02/2022. Επιδότηση:

Η επιχορήγηση είναι 100% για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΣΟΔΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 €Έως 2.000,00€
έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 €Έως 1.500,00€

 

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών»

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής) και
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

 

Χρονοδιάγραμμα δράσης:

Υποβολές: Τετάρτη 09/03/2022 – Δευτέρα 18/04/2022.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 01/01/2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5515

Αφήστε μια απάντηση