«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

3

Επιδότηση ΟΑΕΔ νέων επιχειρήσεων

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή
οικονομία».

 

Στοιχεία Προγράμματος

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 30 έως 45 ετών,με
επιδότηση 14.800€, που αφορά την ενίσχυση ανέργων για την δημιουργία νέας επιχείρησης.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα
επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της
επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ ωφελούμενων της Δράσης ανέρχεται σε 14.800€
και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
– 1η δόση ύψους 4.000,00 €, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της
πρότασης
– 2η δόση ύψους 5.400,00 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης,
κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών
– 3η δόση ύψους 5.400,00 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης,
κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών

Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις

1) Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης) ηλικίας 30
εώς 45 ετών.

2) Να είναι άνεργοι εγγεραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30 εώς 45 ετών και να
έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν
συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3) Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ μετά την 01/01/2022 και
υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης της χρηματοδότησης.

4) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν
δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

5) Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις. Κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτικής πρότασης),
επισυνάπτεται ηλεκτρονικά – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του
επαγγελματία – πρώην ανέργου. Για τους οµογενείς ή τους πολίτες χωρών της ΕΕ
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού
πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

6) Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και
συγκεκριμένα εντός των επιλέξιμων Περιφερειών της παρούσας.

7) Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης

8) Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε
ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
• Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους – μέλη πρώην ανέργους που
ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του
καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51%
του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.

9) Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως
περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν
επιλέξιμο για την έγκριση χρηματοδότησής τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα
πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας.

10) Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις
επιχειρήσεις τους είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο
απένταξής τους.

11) Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ωφελούμενων πρέπει να είναι οργανωμένη σε
αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που
αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία
(κύρια ή δευτερεύουσα). Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο
(κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας στις περιπτώσεις που ο επαγγελματίας –
πρώην άνεργος είναι:
• Γονέας παιδιού εώς ηλικίας 6 ετών
• φροντιστής συζύγου ή συγγενή α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.
Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται -κατά την αίτηση- να προσκομίζουν
σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.
Δεν εντάσσονται στην δράση
i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης
(συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού
δημόσιας χρήσης,
iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα,
πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια
iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο
δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε
εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και
τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop,
δίκτυο πρακτόρευσης),
v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν (βάσει της άδειας λειτουργίας τους ή σχετικού θεσμικού
πλαισίου), αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
vi. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας (περισσότεροι από ένας
ΚΑΔ)
και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
ix. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή
διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους
ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

#Επιδότηση ΟΑΕΔ νέων επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Δ.ΥΠ.Α.

Αφήστε μια απάντηση