Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001

Το ISO 9001 είναι ένα πρότυπο διασφάλισης ποιότητας που θέτει τα κριτήρια για την ποιότητα στη διοίκηση ενός οργανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση μεγάλη η μικρή ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας.
Το πρότυπο εφαρμόζεται από πάνω από ένα εκατομμύριο εταιρείες σε 170 χώρες.
Το ISO 9001 βασίζεται σε έναν αριθμό από βασικές αρχές ποιότητας. Η εφαρμογή του προτύπου διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση είναι υψηλής ποιότητας.
Τον Σεπτέμβρη του 2015 δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση ISO 9001:2015. (Τα ISO9001:2008 και ISO 9001:2000 αποτελούν παλαιότερες εκδόσεις του προτύπου).

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις μπορούν, να εφαρμόσουν και να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις δραστηριότητές τους.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με τα πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 και διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001.

Γιατί είναι σημαντικό το ISO 9001 για την επιχείρηση μου;

Με τη σωστή εφαρμογή του προτύπου, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη:
• Την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλά και σταθερά επίπεδα ποιότητας
• Αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ (marketing tool)
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
• Προσέλκυση νέων πελατών
• Καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης
• Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
• Βελτίωση των διαδικασιών / διεργασιών της επιχείρησης
• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
• Μείωση κόστους λειτουργίας
• Μείωση μη συμμορφώσεων
• Δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές του εξωτερικού
• Αύξηση των πωλήσεων και της ικανοποίησης των πελατών
• Αύξηση των κερδών
• Βελτίωση της εργασίας και της επικοινωνίας στο εσωτερικό της επιχείρησης
• Καλύτερη αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων
• Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις
• Συνεχής βελτίωση

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Η συμβουλευτική εταιρεία DROMEAS CONSULTANTS σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εγγυάται για το αποτέλεσμα των εργασιών της.
Το προσωπικό και οι συνεργάτες της επιχείρησης διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Επιπλέον η συμβουλευτική DROMEAS CONSULTANTS αναλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού σας για την σωστή εφαρμογή του προτύπου.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

[/vc_row_inner]