Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

5

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ  Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού>>

Προϋπολογισμός έργου

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 100.000,00 € έως 600.000,00 €.

Μέσο του προγράμματος δύνεται Επιδότηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία καθώς και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μεταποίηση

Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι παρακάτω κλάδοι:

 • Τουρισμός
 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Δομικά υλικά
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Πρόγραμμα Ίδρυση νέων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού – Επιδότηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία

Η ημερομηνία έναρξης είναι 12/03/2019 και λήξης υποβολής των προτάσεων είναι 14/06/2019.

Ποσοστό ενίσχυσης 45%

Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.

Πιο συγκεκριμένα, έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Να  έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.

Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.

Ακόμη θα πρέπει

Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

 1. Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
 2. Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. Να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επιπλέον

Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ.

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πράξη πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη.

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

2.1

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

2.2

Μεταφορικά μέσα
· επαγγελματικής χρήσης
· μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 ευρώ
(συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε

δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και
εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι
επιλέξιμες.

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  

3

Λογισμικά

 

3.1

Λογισμικό

 

3.2

Ιστοσελίδα

Έως 2.500 ευρώ

3.3

E-shop

Έως 4.000 ευρώ

4

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να

εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

 

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Η μη πλήρωση του όρου αυτού δύναται να έχει ως συνέπεια, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΦ, την απένταξη των επενδυτικών σχεδίων και την εκκίνηση της διαδικασίας για την έντοκη επιστροφή της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ισχύον – κατά περίπτωση – Θεσμικό Πλαίσιο.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

Δεν τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στα οποία περιλαμβάνεται η μείωση/μη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του αρχικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ ένταξης.

Η τροποποίηση στοιχείων του προϋπολογισμού, δεν περιλαμβάνει αυξομείωση ανά κατηγορία δαπάνης μεγαλύτερη του 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης, δεν είναι μεγαλύτερη του 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,στον τομέα του χάλυβα, άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα, στον τομέα των συνθετικών ινών, στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη δασοκομία και υλοτομία
 • Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός εκ των ανωτέρω ΚΑΔ, τότε αυτές θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.