ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ

6

Στόχοι προγράμματος:

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης..

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 200.001,00€ έως το μέγιστο 1.200.000,00€.

Ποσοστά ενίσχυσης:

Κυμαίνονται από 50% έως 65%.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 50% για τις Μεσαίες και για τις μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος:

  1. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
  2. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
  3. Να έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  4. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης
  5. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
  6. Να συγκεντρώνουν, κατ’ ελάχιστο, βαθμολογία 70% στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν σε :

  • Δαπάνες Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Λογισμικού
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

 

 

Α/ Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών Δράσης

 

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σχετικό Άρθρο ΓΑΚ/

De Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής

 

·           Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

·         Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού (δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες κλιματισμού, θέρμανσης/ψύξης)

·         Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού (δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα και οι λάμπες φωτισμού

·         Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο

·         Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)

·         Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας

·         Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)

·         Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια

·         Ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων, κτλ)

·         Ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)

·         Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing

Execution Systems)

·         Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων, Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)

·         Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων, ελέγχου θέσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΚ 14/De

Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής

·         Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών

·         Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System

·         3D printers

·         3D scanners

·         Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders

·         Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας

·         Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής

·         Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακά ελεγχόμενων αυτοματισμών, ρομποτικών συστημάτων, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, συστημάτων αποθήκευσης, συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας,

·         Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων

·         Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός

(Voice, Vision, Light Picking)

·         Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)

·         Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)

·         Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 30% (τουλάχιστον) έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΚ 14/De

Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης

·         Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP

·         Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

·         Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας

·         Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων

·         Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS

·         Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας

(SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·         Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής

·         Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)

·         Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)

·         Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM

·         Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

·         Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών –

Chatbot

·         Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

·         Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce,

advanced B2C eShops)

·         Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)

·         Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

·         Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΚ 14/De

Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

·         Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)

·         Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)

·         Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες

·         Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής

·         Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών

·         Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής

·         Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management

software)

·         Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.

·           Εφαρμογές Blockchain

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΚ

14/De Minimis

 

 

5

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού

σχεδίου

 

 

·         Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

 

Από 0% έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού και όχι πάνω από 15.000€

 

ΓΑΚ 18/De

Minimis

 

6

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση

του επενδυτικού σχεδίου

·         Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων. 

Από 0% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού

 

ΓΑΚ 18/De

Minimis

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επινοινωνήστε μαζί μας