ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

13

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Στόχοι του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αφορά την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Όροι και προϋποθέσεις συμμέτοχης:

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας
  • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες και ποσό επιδότησης:

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες (1-6). Κάθε κατηγορία έχει ένα ανώτατο όριο επιδότησης. Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε παραπάνω από 1 κατηγορίες.

Αναλυτικότερα έχουμε τον πίνακα:

 

Α/α

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Ανώτατο Όριο

 

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

 

 

Ένταση ενίσχυσης

 

Κατ. 1

 

Αντικ/σταση EFT/POS

 

2 / επιχείρηση

 

 

€150,00

 

100%

 

 

 

Κατ. 2

 

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει

 

 

Έως τον αριθμό

των

καταχωρημένων

επαγγελματικών

οχημάτων της

επιχείρησης

 

 

 

Αρ. Οχ/των * €1.250,00

 

 

 

90%

 

Κατ. 3

 

Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 

 

 

€300,00

 

100%

 

 

Κατ. 4

 

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS

 

 

Έως τον αρ. των ήδη δηλ. ΦΗΜ

 

 

 

Αρ. δηλ. ΦΗΜ * €125,00

 

 

90%

 

 

Κατ. 5

 

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS

 

 

Έως τον αρ. των δηλ. ΕΑΦΔΣΣ

 

 

Αρ. δηλ. ΕΑΦΔΣΣ για

αντικατάσταση * 350,00

 

 

100%

 

 

Κατ. 6

 

Αντικατάσταση παλαιών ΦΗΜ

 

Έως τον αρ. των ήδη δηλ. ΦΗΜ

 

 

Αρ. δηλ. ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * 150,00

 

100%

 

 

Ημερομηνία υποβολών:

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μια απάντηση