ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛEΙΑ MME

14

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛEΙΑ MME

 

Στόχοι προγράμματος:

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος , οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Προϋπολογισμός και ποσά επιδότησης:

 

Το ύψος των voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης και κυμαίνεται από 1.000,00€ έως 20.000,00€ με επιδότηση 90%.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛEΙΑ MME

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

 

Ημερομηνία υποβολών:

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αφήστε μια απάντηση