Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

10
Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Ειδικότερα:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Για να δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά και τους επιλέξιμους ΚΑΔ, κάντε κλικ εδώ.

Επιπρόσθετες προυποθέσεις Συμμετοχής:

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

• Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
• Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για οικογενειακό εισόδημα.
• Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης.
• Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Το ποσοστό της επιδότησεις είναι 100%.

Προυπολογισμός και ποσοστά επιδότησης.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία 2 δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει ως 40.000€. Ενώ για συνεργασία 3 ή περισσότερων δικαιούχων αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες.

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης.

 •  Η αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και η διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Τα λειτουργικά κόστη της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, θέρμανση, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Οι αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κτλ) έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Οι δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Η προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€.
 • Αποσβέσεις Παγίων και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

Παρατηρήσεις:

 • Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία  έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής  από 8/3/2017 έως 15/4/2017.

Εγγραφείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο