Αυτoαπασχόληση µέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

2

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέες επιχειρήσεις: Νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων για δημιουργία νέων  επιχειρήσεων με τίτλο <<  Αυτoαπασχόληση µέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων >>.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσειςτους για άλλους τρεις (3) µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως
δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος σύνολο 18.000 Ευρώ και
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος σύνολο 24.000 Ευρώ

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέες επιχειρήσεις – Περίοδος υποβολής

Περίοδος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και η πρόσκληση θα  παραμείνει  ανοιχτή  προς   υποβολή  αιτήσεων  μέχρι  εξαντλήσεως   του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής – επιχειρηµατικού σχεδίου, πρέπει σωρευτικά:

  • να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, δηλαδή να διανύουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν συµπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο, όσον αφορά 2.000 θέσεις
  • να είναι άνεργοι ηλικίας 30 έως 66 ετών, αφορά 8.000 θέσεις
  • να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη
    διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης
  • να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ  ήτοι από 4/7/2019 και µετά και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής.

Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηµατικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

  • Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηµατικό σχέδιο και άνεργοι οι οποίοι είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν, έως την 31/12/2011 .
  • οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.

Λειτουργικές δαπάνες: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες

 

 

2

Δαπάνες για  αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη

έως 2000€

3

∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε εκθέσεις

έως 2000€

4

Προμήθεια αναλωσίμων

 

5

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

( επιχειρηματία- εταίρων)

 

6

Αποσβέσεις Παγίων

 

7

Μισθολογικό κόστος Νέων εργαζομένων

 

 

Η συμβουλευτική εταιρεία Dromeas Consultants μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος. Αναλαμβάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο την υποβολή του φακέλου και την υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου καθώς και την λογιστική υποστήριξη την εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέες επιχειρήσεις  επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρήσιμα links – www.oaed.gr