«Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

ΟΑΕΔ 30-10-23

Στοιχεία Προγράμματος

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης νέων ελέυθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 εώς 55
ετών, πρωην ανέργων, με επιδότηση 14.800€, που αφορά την ενίσχυση της επιχείρησης τους.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα
επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία της εγκριτικης αποφασης ενταξης
του έργου στο πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 23/10/2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία
λήξης υποβολής ορίζεται η 1/12/2023 και ώρα 15:00.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων της δράσης ανέρχεται σε 14.800€
και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
– 1η δόση ύψους 4.000,00 €, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της
πρότασης
– 2η δόση ύψους 5.400,00 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για
υπαγωγή στο πρόγραμμα και κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6
μηνών
– 3η δόση ύψους 5.400,00 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για
υπαγωγή στο πρόγραμμα και κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 12
μηνών

Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις

1) Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης) ηλικίας
30 εώς 55 ετών.
2) Να ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 55 ετών (να
έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 56ο) έως την ημερομηνίαέναρξής τους στη ΔΟΥ. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμέ νης
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
3) Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ μετά την 01/01/2022 έως και
16/10/2023 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης της
χρηματοδότησης.
4) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν
δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
5) Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις. Κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτικής πρότασης),
επισυνάπτεται ηλεκτρονικά – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του
επαγγελματία – πρώην ανέργου. Για τους ομογενείς ή τους πολίτες χωρών της ΕΕ
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού
πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.
6) Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και
συγκεκριμένα εντός των επιλέξιμων Περιφερειών της παρούσας.
7) Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης
8) Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε
ως μέλη νομικών οντοτήτων , με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
 •  Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της
 •  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 • Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους – μέλη πρώην ανέργους που
ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του
καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51%
του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.
9) Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως
περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν
επιλέξιμο για την έγκριση χρηματοδότησής τους, καθ ́ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα
πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας.
10) Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις
επιχειρήσεις τους είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο
απένταξής τους.
11) Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ωφελούμενων πρέπει να είναι οργανωμένη σε
αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που
αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία
(κύρια ή δευτερεύουσα).

 • Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα
  διαμορφωμένο) εντός της οικίας στις περιπτώσεις που ο επαγγελματίας – πρώην άνεργος
  είναι:
 •  Γονέας παιδιού ηλικίας έως 6 ετών
 • Φροντιστής συζύγου ή συγγενή α ́ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.

Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται -κατά την αίτηση- να προσκομίζουν
σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.
12) Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά την διάρκεια της δράσης, δεν παραβιάζει τους
όρους υπαγωγής στη δράση.
13) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (από την αίτηση χρηματοδότησης
μέχρι και την αποπληρωμή της τρίτης δόσης) οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να ενισχυθούν
από άλλα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.
Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ισχύουν τα εξής:
– για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση οι ωφελούμενοι δεν
δύναται να ενισχυθούν από άλλα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα δεδομένου ότι στο ποσό
της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης
εξαρτημένης εργασίας.
– για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) οι ωφελούμενοι
δύναται να επιχορηγηθούν από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).