Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται

από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Η επιδότηση της επιχείρησης είναι από 50% – 65%.

Τα ποσοστά Ενίσχυσης κυμαίνονται ξεκινούν από 50% και ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητας της επιχείρησης φτάνουν έως 65%. Συγκεκριμένα αν το ποσοστό εξαγωγών είναι μεγαλύτερο από 8% τότε η επιδότηση φτάνει έως 60%, ενώ αν η εξαγωγική δραστηριότητα είναι 25% και πάνω τότε το ποσοστό τις επιδότησης φτάνει έως 65%. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις : Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ  (18)  μηνών  από την  αρχική  δημοσίευσή  της Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις  (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης   ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της  επένδυσης,  σύμφωνα  με το  ΠαράρτημαΙII 
 • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή  μερικής απασχόλησης.
 • Το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

1.1Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός

για Ποιοτικό Ελεγχο

1.3 Εξοπλισμός  για βελτίωση

Ενεργειακής Απόδοσης

   – Προστασία του περιβάλλοντος.

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

έως 100%

2

Πιστοποίηση

Προϊόντων – Υπηρεσιών –

Διαδικασιών

έως 100%

3

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

έως 25%

4

Ψηφιακή Προβολή

έως 15.000€

5

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

– Τεχνικές Μελέτες

Έως 16.000€

για το σύνολο των

υποκατηγοριών και υπό την προϋπόθεση δαπανών της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την

υποκατηγορία 5.1

Υπηρεσίες και

Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού.

6

Μεταφορικά Μέσα

έως 50%

7

Μισθολογικό κόστος

Νέων εργαζομένων

20% και  μέχρι 30.000€ / 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

Ως  ημερομηνία  έναρξης  επιλεξιμότητας  δαπανών  ορίζεται  η ημερομηνία  δημοσίευσης  της πρόσκλησης.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας.

*Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους

παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 • Δασοκομία και υλοτομία
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

** Επισημαίνεται  ότι,  δαπάνες  τουλάχιστον  ίσες  με  το 30% του  εκάστοτε  εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες

Χρήσιμα links – www.espa.gr www.antagonistikotita.gr/epanek/