Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσειςτους για άλλους τρεις (3) µήνες.

 

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ για επιχείρηση που συμμετέχουν 2 εταίροι δικαιούχοι του προγράμματος
γ) έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) Ευρώ για επιχείρηση που συμμετέχουν 3 εταίροι δικαιούχοι του προγράμματος

Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες, το οποίο ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση).

 

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής:
1. έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%
2. έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
3. έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος

Περίοδος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 20/2/2019 και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟ ΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

• Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1-1-2012 και έως την 31-10-2020
• να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας

• να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1-11-2020 και έως 27/04/2021
• να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 27/04/2021 και µετά.
• Να μην ασκούσαν ίδια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη την νέας δραστηριότητας.

Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

• να έχουν καταβάλει για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ, του Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), πριν την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης – επιχειρηματικού σχεδίου για υπαγωγή στο πρόγραμμα και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
• να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)6 και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης

 

Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκοµίζουν µετά την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα, και παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη υπαγωγή τους σε ρύθµιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ

• να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ)
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και
• οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482/2005 (Β΄400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρµόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτηµα προς το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι οµογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1.Λειτουργικές δαπάνες: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες

 

2Δαπάνες για  αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξηέως 2000€
3∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε εκθέσειςέως 2000€
4Προμήθεια αναλωσίμων
5Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

( επιχειρηματία- εταίρων)

 

 

6Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία – εταίρων)

 

µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 25% της δυνητικά, ανά επιµέρους δόση, ανώτατης επιχορήγησης

7Αποσβέσεις Παγίων
8Μισθολογικό κόστος Νέων εργαζομένων

Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριοποιούνται μέσω της δημιουργίας νέας επιχείρησης. Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνουν επιπλέον 60% μοριοδότηση. Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας μέσω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, εφαρμογές) και των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν επιπλέον 40% μοριοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (oaed.gr)

Αφήστε μια απάντηση