ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

5

Στόχοι προγράμματος:
Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 50.000,00€ έως το μέγιστο 650.000,00€.
Ποσοστά ενίσχυσης:
Κυμαίνονται από 50% έως 65%.
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 50% για τις Μεσαίες και για τις μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Δικαιούχοι του προγράμματος:
1. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
2. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
3. Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
4. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
5. Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
7. Να συγκεντρώνουν, κατ’ ελάχιστο, βαθμολογία 80% στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι βασικές κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Δαπάνες εξοπλισμού
  • Δαπάνες εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων
  • Δαπάνες λογισμικού
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση
    και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
 

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών Δράσης

 

 

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

Σχετικό Άρθρο ΓΚΑΚ

   ·          Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

·          Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

·          Ανάπτυξη   εφαρμογών   για    έξυπνες    κινητές    συσκευές   (πχ

smartphones, tablets)

 ΓΚΑΚ 14
 

1

Δαπάνες ΛογισμικούΚατασκευή

ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών

 ή ΓΚΑΚ 17 (για τις

επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου

    Τομέα των Αθηνών)
   ·          Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων,  
   email, ημερολογίου

·          Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf

·          Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας

·          Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης –

  
 

 

 

 

2

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

Προμήθεια εφαρμογών

γραφείου                                 και ψηφιακής

ασφάλειας                                 και αποθήκευσης

CAD

·          Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση

·          Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας

·          Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων

·          Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις

·          Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall

·          Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN

·          Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

·          Λογισμικό αποθήκευσης   δεδομένων   σε   υπολογιστικό   νέφος

 

Οι δαπάνες με Α/Α 1,2,3,4 μπορούν αθροιστικά να

κυμαίνονται από 0% ως και 20% του

συνολικού

προϋπολογισμού

 

ΓΚΑΚ 14

ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των Αθηνών)

   (cloud)

·          Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS

  
   (Business Process Management System)

·          Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software

  
     ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17
 

3

Δαπάνες

Εξοπλισμού

Αναβάθμιση

υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο

·          Kαλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

·        Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi

 (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των

     Αθηνών μόνο)

 

 

 

 

4

 

 

 

Δαπάνες

Εξοπλισμού

 

 

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

·          Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)

·          Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)

·          Συστήματα ψηφιακής προβολής

·          Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode

·          Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID

·          Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης

  

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

    

·          Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP

·          Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και

  
   παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS

·          Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας

  
 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

Προμήθεια

εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της

παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης

(SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·          Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής

·          Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)

·          Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM

·          Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

·          Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot

·          Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic

 

 

 

 

Μπορούν

κυμαίνονται αθροιστικά από έως          50%

προϋπολογισμού

 

 

 

να 0%

του

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

   Data Interchange)

·          Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό

  
   εμπόριο,εξελιγμέναηλεκτρονικάκαταστήματα  
   (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)

·          Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και

  
   για συνεργάτες/προμηθευτές)

·          Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

·          Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για

  
   εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες

Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια συστημάτων

αυτοματοποίησης παραγωγής

·        Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

·        Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού (δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες κλιματισμού, θέρμανσης/ψύξης)

·        Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού (δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματα και οι λάμπες φωτισμού)

·        Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο

·        Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)

·        Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας

·          Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)

·          Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια

·          Βιομηχανικά ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων)

·          Ψηφιακά συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)

·          Ψηφιακά συστήματα   Διαχείρισης   Παραγωγής   (Manufacturing

Execution Systems)

·          Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων/ Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)

·          Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν            να κυμαίνονται

αθροιστικά από   0%

έως          50%                 του προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

7

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

·          Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου

(Big Data)

·          Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)

·          Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως και 20% του

συνολικού

προϋπολογισμού

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

   ·          Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της

παραγωγής

·          Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών

·          Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software)

·          Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.

·          Εφαρμογές Blockchain

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες

Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια τεχνολογικού

εξοπλισμού αιχμής

·          Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών

·          Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System

·          3D printers

·          3D scanners

·          Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders

·          Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας

·          Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού

·          Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων

·          Ρομποτικός εξοπλισμός

·          Συστήματα/τεχνολογίες    συλλογής     ήχου,     εικόνας,     φωτός

(Voice,Vision, Light Picking)

·          Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)

·          Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)

·          Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής

·          Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται

αθροιστικά από 30%

(τουλάχιστον) έως 100% του

προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και

του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

9

 

Δαπάνες                     για Παροχή

Υπηρεσιών

Συμβουλευτική

υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης          του

επενδυτικού σχεδίου

 

 

·          Δαπάνες συμβούλου

Από 0% έως 5% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και όχι πάνω από

15.000€.

 

 

ΓΚΑΚ 18

 

 

 

10

 

 

Δαπάνες                     για Παροχή

Υπηρεσιών

 

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

·          Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων.

Μπορούν              να κυμαίνονται

αθροιστικά από   0%

έως 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 

 

 

ΓΚΑΚ 18