ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2 – Επιδότηση Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων έως 90%

24

Επιδότηση Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων έως 90%

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επιδοτείται η συνολική δόση (κεφάλαιο & τόκοι της οφειλής)

Το Ελληνικό Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, leasing κλπ.)

Το χρονικό διάστημα της συνεισφοράς δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι συνεπείς δανειολήπτες μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και το 90% της μηνιαίας δόσης. Οι επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές λαμβάνουν επιδότηση δόσης μέχρι και 80%, υπό την προϋπόθεση να είναι ρυθμισμένες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών 09/05/2021.

 

Δικαιούχοι Προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ατομικές επιχειρήσεις, και Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ,ΕΠΕ, ΑΕ κτλ. ) που ανήκουν στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Να έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19

Ανήκουν δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάση ΚΑΔ ή στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία τους.

Έχουν μείωση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019 τουλάχιστον 20%

Οι οφειλές, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμες, πρέπει:

  • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην έχουν άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο.
  • Απαγόρευση διπλής ενίσχυσης στην ίδια οφειλή για το ίδιο χρονικό διάστημα.
  • Η υφιστάμενη δράση Επιδότησης Τόκων αγορά δε δημιουργεί πρόβλημα, καθώς αφορά διαφορετικό χρονικό διάστημα.
  • Εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Γέφυρα Ι

Να μην έχουν ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από το πρόγραμμα:
– Οι χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας, ΤΕΜΠΜΕ, ΤΑΕ κ.α.),
– Οι χρηματοδοτήσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
– Οι χρηματοδοτήσεις μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων ευρωπαϊκών φορέων (COSME, InnovFin, EaSI, PF4EE κ.α.)

Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.

Να μη θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις

Δείτε εδώ τους αναλυτικούς πίνακες με τα κριτήρια χαρακτηρισμού δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Γέφυρα 2 – Keyd Site

 

Αφήστε μια απάντηση