Επιδότηση επιχειρήσεων για την ποιοτική τους αναβάθμιση – Ποιοτικός εκσυγχρονισμός.

9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ποιοτικός εκσυγχρονισμός που στοχεύει στην αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επιχειρήσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 50.000 € έως 400.000 €.

Ποσοστό Ενίσχυσης 50%

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά
 • Κατασκευές

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ(ΚΑΔ)».

Η επιχείρηση θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των Μεσαίων Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Επιδοτούμενες δαπάνες 

 • Μηχανήματα και εξοπλισμός.
 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Μεταφορικά μέσα.
 • Πρόσληψη – απόκτηση νέου Προσωπικού. Ενίσχυση μισθολογικού κόστους.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ /ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Μηχανήματα  – Εξοπλισμός

Έως 100%

 

2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και  πιστοποίηση προϊόντων

Έως  100%

 

3. Μεταφορικά μέσα

 

Αποκλειστικά για επιχειρήσεις στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:

α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή

β)  δαπάνη  μέχρι 25.000 €

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000€

4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

Μέχρι 4.000 €

 

5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο  προσωπικό)

40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον  ΕΜΕ Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

 

Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής 40%

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις ( 24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης,  θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ορίζεται η 27/6/2018 και ώρα  12.00.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιδότηση Νέων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων  επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links: ΕΣΠΑΕΠΑνΕΚ.