ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

αα

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Στόχοι προγράμματος:

Η παρούσα δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των

παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους,

πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 30.000 € έως το μέγιστο ποσό των 200.000 € (καθεστώς De minimis)

 

Ποσοστά ενίσχυσης:

Ορίζονται στο 40% για το σύνολο των Περιφερειών της επικράτειας.

Υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης επιπλέον 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες ‘’Πράσινης Μετάβασης’’.

Συνεπώς η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 50% της επένδυσης.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος – Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 3. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 4. Αυτοτελή επαγγελματική έδρα σε μία από τις επιλέξιμες Περιφέρειες.
 5. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή νομίμως απαλλαγμένοι από την υποχρέωση έκδοσης αδείας.
 7. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 8. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 9. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με

 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία

 1. Μια (1) τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν 1 επιλέξιμο ΚΑΔ.
 3. Δυο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής, δηλαδή 2 τουλάχιστον ΕΜΕ το

 

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών:

Ορίζεται από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Ημερομηνία Έναρξης – λήξης υποβολών:

Ορίζεται από τις 22/03/2023 στις 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 

Σημείωση:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών σε μία από τις τρεις (ή όσες έχει) κλεισμένες χρήσεις, με ανώτατο όριο τα

200.000 €.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Α/ΑΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΑ
 

1

 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

έως 40% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 

2

 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

 

2.1   Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 

2.2   Λοιπός Εξοπλισμός

 

 

έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

3

 

Εξοπλισμός (GREEN)*

 

3.1   Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης

/εξοικονόμησης ενέργειας

 

3.2   Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 

3.3   Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

 

 

 

 

 

 

 

έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

4

 

Πιστοποίηση Προϊόντων

 

4.1   Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και

χωρών εκτός Ε.Ε.

 

4.2   Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα

καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

 

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία

– Ευρεσιτεχνίες –

Μεταφορά τεχνογνωσίας

 

 

 

 

 

 

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

5

 

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

 

έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

6

 

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

 

έως 20.000€

 

7

 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

8

 

Τεχνικές Μελέτες

 

8.1   Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

8.2   Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

 

έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
 

9

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα 

 

έως 50.000€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

10

 

Μισθολογικό κόστος

 

νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

 

 

Μέχρι 45.000 €

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 

11

 

Έμμεσες δαπάνες

 

7% επί των επιλέξιμων άμεσων

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

 

Για περισσότερες πληροφορίες πικοινωνήστε μαζί μας

 

Αφήστε μια απάντηση