Επιδότηση Νέων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

2

Επιδότηση Νέων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Κατηγορία Α

Νέες Επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Κατηγορία Β

Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές των επιδοτούμενων έργων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με το Νόμο Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των ξενοδοχείων, σε κατηγορίες αστέρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των οργανομένων κατασκηνώσεων camping και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών. Δείτε ΕΔΩ.

Διευκρίνηση

Ξενοδοχειακά καταλύματα μεγαλύτερης δυναμικότητας των πενήντα (50) κλινών, δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα. Ωστόσο οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθούν με ιδία κεφάλαια.

Επιδότηση Νέων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης του προγράμματος.

Επιδότηση έως 50%. Για έργα από 25.000 έως 400.000 ευρώ.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών.  Ενώ στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ(π.χ. 3 μήνες / χρόνο πλήρους απασχόλησης) μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής 40%

Επιδοτούμενες δαπάνες 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος με την προϋπόθεση να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.Επιλέξιμη είναι και η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Στην κατηγορία του εξοπλισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών
θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση. Επίσης ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoekayak,ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aquascooter.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή μετά τις 07/11/2017.

Σημαντική Επισήμανση 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Περίοδος υποβολής στο πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από 8/12/2017 έως 28/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιδότηση Νέων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων  επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links: ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ.