ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

13

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή
Προσανατολισμό.

ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις,
, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Όπως ορίζονται από το πρόγραμμα οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν, μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.

Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €. Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών είναι:

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση

Δημόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%)

Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000 €

Τουλάχιστον
50%

Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 €

Τουλάχιστον
50%

Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 €

Τουλάχιστον
50%

Προϋπολογισμός Διαχείρισης και  Παρακολούθησης υλοποίησης έργου

Δημόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%)

Μέχρι €1.000 για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Έως 50% με ανώτατο το
ποσό των 500 €

Τουλάχιστον
50%

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
  • Υλικά / Κατασκευές.
  • Ενέργεια.
  • Περιβάλλον.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
  • Υγεία-Φάρμακα.

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης / εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων:
Αεροπορικά εισιτήρια, επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης και Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα.

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού. Π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.

Επιπλέον περιλαμβάνονται Δαπάνες όπως:

Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και της ασφάλισης αυτών).

Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ.  Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών, συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης δαπάνης, για κάθε έκθεση.

Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου / ων (πληροφορικού εντύπου). Το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά υπόδειγμα εντύπου.

Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής του προγραμματος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ ορίζεται η 08/01/18.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιδότηση Νέων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων  επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links: ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ.