Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

7

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα νέο πρόγραμμα του  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Στόχοι του προγράμματος:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (νεοφυής επιχειρηματικότητα) στοχεύει στην ενίσχυση.

 1. Ανέργων.
 2. Φυσικών προσώπων, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Δικαιούχοι Συμμετοχής:
 1. Κατηγορία δικαιούχων – Άνεργοι.
 2. Κατηγορία δικαιούχων – Ατομικοί επαγγελματίες.
 3. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 4. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
 5. Να συστήσουν επιχειρήσεις με τις εξής μορφές: Ε.Π.Ε , Ο.Ε, Ε.Ε , Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011.
 6. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους Κ.Α.Δ, σε όλη την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 7. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 και η ενιαία επιχείρηση να τηρεί τον κανόνα de minimis.
 1. Να είναι ενεργοί ατομικοί επιχειρηματίες, επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
 2. Να μην ασκούν εμπορική δραστηριότητα (εάν ασκούν πρέπει τα μικτά έσοδα από την εμπορική τους δραστηριότητα να είναι λιγότερα του 25% του συνόλου των εσόδων τους).
 3. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
 4. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει σε μία μόνο αίτηση χρηματοδότησης.
 5. Να συστήσουν επιχειρήσεις με τις εξής μορφές: Ε.Π.Ε , Ο.Ε, Ε.Ε , Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011.
 6. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους Κ.Α.Δ, σε όλη την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 7. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 και η ενιαία επιχείρηση να τηρεί τον κανόνα de minimis.
Προυπολογισμός και ποσοστά επιδότησης:
 1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000€ ενώ δεν μπορεί να είναι και μικρότερος από 15.000€.
 2. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης.

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες:

 1. Λειτουργικά.
  • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
  • Δαπάνες ηλεκτρισμού.
  • Σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας.
  • Υδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες.
  • Δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.α.

  Έως 60% επί του προϋπολογισμού.

 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
  • Νομικής
  • Συμβουλευτικής
  • Λογιστικής υποστήριξης
  • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδα
  • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδα
  • Σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κ.α

  έως 8% επί του προϋπολογισμού.

 3. Αποσβέσεις παγίων. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 30% ΕΚΤ.
 1. Δαπάνες προβολής δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 15% επί του προϋπολογισμού. Οι δαπάνες για ιστοσελίδα δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 2.000€.
 2. Αγορά Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
 3. Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% επί του προϋπολογισμού.
 4. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% επί του προϋπολογισμού.
 5. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση έως του ποσού των 24.000 ευρώ.
 6. Δαπάνες προετοιμασίας.Yποβολής κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής. πνευματικής ιδιοκτησίας έως 20% επί του προϋπολογισμού.

Παρατηρήσεις:

 1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία των αποτελεσμάτων.

Ημερομηνίες υποβολών για νεοφυής επιχειρηματικότητα: 17 Μαρτίου 2016 έως 27 Απριλίου 2016.

Εγγραφείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο