ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ν.4399/2016

«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας»

 

Βασικές επιδιώξεις

Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου σχετίζονται με:

 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης
 • την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
 • την εκβιομηχάνιση της χώρας
 • την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων
 • την υψηλή προστιθέμενη αξία
 • τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών
 • τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 • τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)
 • την ενίσχυση της υγιούς και στοχευόμενης επιχειρηματικότητας
 • την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
 • την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΡΧΙΚΉ ΕΠΕΝΔΥΣΉ

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΙΏΝ (ΣΕ ΕΥΡΏ)

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000
 • Μικρές επιχειρήσεις: 100.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξιμες δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

 

`Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

γ. το μισθολογικό κόστος των  νέων  θέσεων  εργασίας  που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Είδη Ενισχύσεων

 1. Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 2. Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,
 4.  Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
 5. Χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνειο)
 6. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 7. Ταχεία αδειοδότηση

Συμπληρωματικά ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για cluster καινοτομίας
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

 

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για:

 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται:

α) Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.

β) Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5.000.000€, για κάθε επιχείρηση τα 10.000.000€ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων τα 20.000.000€

Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας?

Η συμβουλευτική εταιρία Dromeas-Consultants αναλαμβάνει να σας βοηθείσει να βρείτε χρηματοδότηση και σας υποστηρίζει σε όλα τα βήματα της επένδυσης σας.

Διαθέτει κατάλληλο υψηλού επιπέδου και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINK, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ