Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ψηφιακό βήμα

5
Επιδότηση επιχειρήσεων Ψηφιακό Βήμα για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
Ποσοστό επιδότησης 50%.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  o 2 τουλάχιστον γλώσσες
  o Μobile responsive
  o Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  o φιλοξενία (hosting, collocation)
  o σύνδεση στο διαδίκτυο
  o ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  o ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  o ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:
• από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Περίοδος Υποβολής 11 Ιουνίου 2018 – 17 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα   επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links: ΕΣΠΑΕΠΑνΕΚ.