Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece»

12

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Στήριξη Επιχειρήσεων

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)

Στόχοι Δράσης
Αντικείμενο/στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αντικείμενο της Δράσης
Επιχορήγηση θα λάβουν οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 80% των εξόδων του 2020 ή 2021:
Τα ποσά για το το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (102)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα (185,285,485)
 • από τις αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (202)
 • των συνόλων των Παροχών σε εργαζομένους (181,281,481)

 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Στήριξη Επιχειρήσεων

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€.
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.
Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ είναι 100.000 ευρώ
Δεν θα λάβουν επιδότηση επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ

Δικαιούχοι της Δράσης
ΜμΕ Επιχειρήσεις

 • λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 31/12/2021
 • Eίναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την ελληνική επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές
 • επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
 • συμβατότητα με λιστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζει το σχετικό Παράρτημα
 • δεν είναι «προβλιματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
 • ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
Η περίοδος υποβολών ξεκινάει από 22/06/2022 εως 31/10/2022 στις 15:00.
Η Αξιολόγηση θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022. Τούτο θα φανεί από το έντυπο Ε3 του οικονομικού – φορολογικού έτους 2022.

Αφήστε μια απάντηση