Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

new

Ταυτότητα Δράσης:

Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 60.000 € έως το μέγιστο ποσό των 400.000 €

Δικαιούχοι του προγράμματος:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που θα πραγματοποιήσουν επένδυση σε έναν από τους επιλέξιμους τομείς στην Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

Ποσοστά ενίσχυσης:

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολών:

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00. Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 22/05/2024 και ώρα 14:00

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών:

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ήτοι 14/12/2023

Διάρκεια Υλοποίησης της δράσης:

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμοι Τομείς:

1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 Μεταποίηση προϊόντων φυτικής παραγωγής
 Μεταποίηση προϊόντων ζωικής παραγωγής και ζωϊκών προϊόντων
 Κρασί
 Μακεδονική/τοπική κουζίνα
2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
 Παραφαρμακευτικά και cosmetics
3. Ψηφιακές Τεχνολογίες
 Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
4. Αειφόρος Ενέργεια
 Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα
 Γεωθερμία
5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση
 Τρόφιμα
 Υλικά
 Πράσινος τουρισμός
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
 Τρόφιμα
 Υλικά
 Βιώσιμη κινητικότητα
7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση
 Δομικά υλικά
8. Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Κινηματογραφική αγορά
 Τέχνες & Οπτικοακουστικά μέσα
 Τουρισμός και Πολιτισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1. Δαπάνες προσωπικού
2. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
3. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
5. Δαπάνες Λογισμικού
6. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
7. Έμμεσες Δαπάνες