Το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης (λογότυπο το οποίο μπορεί να περιέχει λέξεις, εικαστική απεικόνιση, γραφικά σχήματα ή ακόμη και ηχητικά ακούσματα), αποτελεί την ταυτότητα της επιχείρησης προς την πελατεία της, την αγορά και το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι το σύμβολο της αναγνωρισιμότητάς της, συνδέεται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και εντέλει με τη φήμη της, γι αυτό και η κατοχύρωσή του προστατεύεται από τη νομοθεσία (ν. 4679/2020 συμπληρωματικός του ν. 4072/2012), τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε αστικό και ποινικό.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιχείρηση, γιατί αποτρέπει το να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να το αλλάξει αν την υποχρεώσει με δικαστική απόφαση, προϋπάρχουσα επιχείρηση της οποίας το εμπορικό σήμα τυχαίνει να έχει ορισμένα παρόμοια χαρακτηριστικά. Η κατηγορία για παραποίηση ή απομίμηση εμπορικού σήματος, υπόκειται στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού και ενέχει από συντηρητική κατάσχεση εμπορευμάτων μέχρι χρηματική αποζημίωση, αλλά και δικαίωμα προσφυγής στα ποινικά δικαστήρια από τους θιγόμενους, με ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Συνεπώς η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη, προκειμένου μια επιχείρηση να διασφαλίσει και να διατηρήσει απρόσκοπτα το σύμβολο της αναγνωρισιμότητάς της. Είναι λάθος με ολέθρια πολλές φορές αποτελέσματα, να θεωρεί μια επιχείρηση ότι η εγγραφή της στο οικείο Επιμελητήριο και στο ΓΕΜΗ, αποτελούν και κατοχύρωση του εμπορικού της σήματος. Η κατοχύρωση αυτή γίνεται μόνον με κατάθεση φακέλου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Σημάτων) και μόνον με την τελεσίδικη έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, είναι νομικά απρόσβλητη και προστατεύεται δικαστικά.

Η κατοχύρωση όμως του εμπορικού σήματος δεν είναι μια απλή διαδικασία απαιτεί ένα έμπειρο γραφείο με κατάλληλη νομική υποστήριξη.

Η Dromeas Consultants αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες και τις απαιτούμενες διαδικασίες για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησής σας, ήτοι:

 • 1

  Προέλεγχος

  Τον προέλεγχο διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος σε σχέση με προγενέστερα, παραπλήσια ή ομοιάζοντα εμπορικά σήματα, αποσοβώντας έτσι το ενδεχόμενο απόρριψης της αίτησης.

 • 2

  Νομικό τμήμα

  Ο προέλεγχος αυτός, από εξειδικευμένους συνεργάτες του νομικού μας τμήματος, διενεργείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, ανάλογα με το εύρος που προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές της η επιχείρησή σας ή προσβλέπετε να επεκταθείτε μελλοντικά.

 • 3

  Ετοιμασία φακέλου

  Την ετοιμασία του σχετικού φακέλου από την Dromeas Consultants και την κατάθεσή του στο Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων, όπου θα κριθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης της δήλωσης.

 • 4

  Παρακολούθηση

  Την παρακολούθηση διεκπεραίωσης του φακέλου, έτσι ώστε με ετοιμότητα και άμεσα, να αντιμετωπίσουμε είτε τυχόν αντιρρήσεις που θα προβάλλει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, είτε τυχόν ανακοπές από τρίτους στο χρονικό διάστημα που τους παραχωρείται για να τις ασκήσουν.

 • 5

  Οριστική καταχώριση

  Επιτυγχάνοντας η Dromeas Consultants την οριστική καταχώριση του εμπορικού σας σήματος στο Μητρώο Σημάτων, η οποία έχει 10ετή διάρκεια ισχύος, αποθηκεύει τις ημερομηνίες στη βάση δεδομένων έτσι ώστε να διενεργούμε έγκαιρα και εμπρόθεσμα την ανανέωση του.

Η Dromeas Consultants αξιολογεί επίσης εάν οι δραστηριότητές σας εξυπηρετούνται καλύτερα με την κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος στην Ελλάδα (εθνικό σήμα) ή αν είναι σκόπιμη η κοινοτική κατοχύρωση στην Ε.Ε. (ευρωπαϊκό σήμα), ή ενδεχομένως στην παγκόσμια αγορά (διεθνές σήμα), αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες διεκπεραίωσης σε όποιο επίπεδο κατοχύρωσης, μέχρι την τελική και αμετάκλητη απόφαση (δημοσίευση του σήματος) που σας εξασφαλίζει την πλήρη προστασία εις το διηνεκές.