Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Κύκλος

3

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος

Μέσω του προγράμματις ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορείτε να λάβετε επιδότηση για την δημιουργία και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δραστηριότητα συναφή με τις σπουδές τους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Κατηγορία Α

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, Εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής ή εποχιακής μισθωτοί απασχόλησης, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Κατηγορία Β

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιπρόσθετες προυποθέσεις Συμμετοχής:

Οι Δικαιούχοι των Κατηγοριών Α & Β που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο μετά την 1/1/1995.
 • Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
 • Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, επιπλέον o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01/01/2013 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης.
 • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 01/01/2015.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι 100%.

Προυπολογισμός και ποσοστά επιδότησης.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία 2 δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει ως 40.000€. Ενώ για συνεργασία 3 ή περισσότερων δικαιούχων αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων στο προγραμμα ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προσφορά για Ανέργους – Προσφορά για ελευθερους επαγγελματίες

ΈΚΠΤΩΣΗ 40% σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ από 500 μόλις 300 ΕΥΡΩ (Πλεον ΦΠΑ) και ΔΩΡΕΑΝ ο φάκελος για επιχειρήσεις σε περιπτωση  που αναθέσουν σε εμας τα λογιστικά τους. (Τηρηση βιβλίων β κατηγορίες, φορολογικες δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία εάν έχουν κ.τ.λ)

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες.

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης.

 •  Η αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και η διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Τα λειτουργικά κόστη της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, θέρμανση, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Οι αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κτλ) έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Οι δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Η προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€.
 • Αποσβέσεις Παγίων και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

Παρατηρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον Δύο (2)  έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε Μια (1) μόνο δράση του ΕΠΑνΕΚ που αναμένεται να προκηρυχτούν εντός του 2017.

Περίοδος υποβολής στο πρόγραμμα ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β κύκλος:

1η Περίοδος Υποβολής 05/07/2017 με 09/08/2017

2η Περίοδος Υποβολής 06/09/2017 με 11/10/2017

3η Περίοδος Υποβολής 08/11/2017 με 13/12/2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Καντε εγγραφή για να ενημερώνεστε για προγραμματα ΕΣΠΑ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο