Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευσης

7

Προγράμματα ΕΣΠΑ για Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  κάθε  επενδυτικού  σχεδίου  κυμαίνεται  από  10.000€  έως 150.000€.

Η ενίσχυση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών  και  μικρών  επιχειρήσεων των  κλάδων λιανικού εμπορίου,  εστίασης,  υπηρεσιών εκπαίδευσης

Ποσοστά Ενίσχυσης – Επιδότησης είναι 50%.

Ποσοστά Ενίσχυσης – Επιδότησης είναι 50%.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019 – 19 Απριλίου 2019

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της  δημόσιας  χρηματοδότησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις  (24)  μήνες  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  Απόφασης  Ένταξης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,  οι  οποίες πριν  την  ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις  (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
  2. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των  επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα  με  το ΠαράρτημαΙII,  ως  ενεργή  κύρια  ή δευτερεύουσα  δραστηριότητα, καθ’  όλη τη διάρκεια των  τριών  αυτών  τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ’ των τριών (3)κλάδων.

Έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της   ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

  • Για τον κλάδο  του λιανικού εμπορίου  (επιλέξιμοι  ΚΑΔ  που  ανήκουν  στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης -κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος)(επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρο

  

1

1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργεια

έως 100%

 

1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλεια

 
 

1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ

 

Μηχανήματα-Εξοπλισμός

  

2

2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος

έως 100%

 

2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

 
 

2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά

 
 

2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

έως 30%

Μεταφορικά Μέσα

  

3

3.1  Μεταφορικά  μέσα  για  επιχειρήσεις  λιανεμπορίου – εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)

έως 25.000 €

και έως 30% του π/υ

 

3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις Εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88

έως 100%

 

3.3  Μετατροπή  κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

έως 12.000€

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

  

4

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

μέχρι 14.000€

7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίο

  

5

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση  τεχνικών  μελετών συνδυασμένη  με  δαπάνες  των κατηγοριών 1 ή /και 2.

μέχρι 8.000€

 

5.2  Κατάρτιση  προσωπικού  σε  θέματα  Πρώτων  Βοηθειών- Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

80€ ανά εργαζόμενο

και μέχρι 5

εργαζόμενους

 

5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίο

μέχρι 4.000€

Ψηφιακή Προβολή

  

6

Ψηφιακή Προβολή

μέχρι 8.000€

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

μέχρι 30.000€ και έως 40% του π/υ 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ

 

Διευκρινήσεις Προγράμματος

Ως  ημερομηνία  έναρξης  επιλεξιμότητας  δαπανών  ορίζεται  η  ημερομηνία  δημοσίευσης της παρούσας απόφασης 19/12/2018

Ιδιωτική Συμμετοχή: Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο.

Διευκρινίζεται ότι  ως  χώρος  υλοποίησης  της  επένδυσης  μπορεί  να  είναι  η  έδρα  της  επιχείρησης ή/και υποκατάστημα αυτής , εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας.

*Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

  1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
  1. Δασοκομία και υλοτομία
  2. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

*Επισημαίνεται  ότι,  δαπάνες  τουλάχιστον  ίσες  με  το  30%  του  εκάστοτε  εγκεκριμένου επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού  της  επένδυσης,  θα  πρέπει να  έχουν πραγματοποιηθεί  και  να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία  έκδοσης  της  Απόφασης  Ένταξη.

**Σε  έργα  που ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της Πρόσκλησης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν  εφαρμόζεται  η  τήρηση  του  24μηνου  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  από  την  ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Χρήσιμα links – www.espa.gr www.antagonistikotita.gr/epanek/