Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

6

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ ξεκινάει μέσα στις επόμενες μέρες στις 23 Μαρτίου με ενίσχυση έως 80% για τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και αφορά τους παρακάτω θεματικούς τομείς.

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Βασικός στόχος της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Δαπάνες προσωπικού.
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της.
 • Αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες καινοτομίας.
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:

 • Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000 ευρώ
 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων.

Κατώτερο όριο δεν υπάρχει.


 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Η Ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 80% για τις επιχειρήσεις και 100% για τους ερευνητικούς οργανισμούς.

Περίοδος υποβολής  από 23/3/2017 έως 17/5/2017. (ώρα 16:00).

Εγγραφείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο