Επιδότηση E-SHOP 5.000€ με χρηματοδότηση100%

21

Επιδότηση E-SHOP 5.000€ για το λιανικό εμπόριο.

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση έως 5.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση για τη δημιουργία E-SHOP για τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 80 εκατ. Ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι έως 5.000 ευρώ και η χρηματοδότηση 100%. Η επιδότηση είναι έως 5.000 για δημιουργία νέου e-shop, και την απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής, ενώ η επιδότηση για αναβάθμιση υφιστάμενου e-shop, που υλοποιήθηκε πριν τις 18/03/2020 είναι μέχρι 1.500 ευρώ.

Είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), και έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης 12-02-2021.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
• Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
• Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

  • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
  • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
    Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Αναλυτικά παρουσιάζουμε παρακάτω τις επιλέξιμες δαπάνες:
1. Κατασκευή με επιδότηση E-SHOP 5.000€
2. Αναβάθμιση παλαιότερου e-shop ΕΩΣ 1.500 ΕΥΡΩ
3. Εξοπλισμός Πληροφορικής Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS), για ένα έτος.4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
6. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ
* ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 3,4,5 ΑΡΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ),

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Επιδότηση E-SHOP παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

eshop espa | Επιδότηση 5000€ για Κατασκευή eshop μέσω ΕΣΠΑ (eshop-espa.com)

Αφήστε μια απάντηση