«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

fwto_gia_to_site_2o_program_40

Στόχοι προγράμματος:

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 30.000 € έως το μέγιστο ποσό των 400.000 € (καθεστώς De minimis).

Ποσοστά ενίσχυσης:

Ορίζονται στο 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.
Υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης επιπλέον 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Συνεπώς, η συνολική επιδότηση κυμαίνεται από 45% με δυνατότητα έως και 60% της επένδυσης υπό προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Οι δικαιούχοι του προγράμματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Υπό ίδρυση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
2) Νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν παρέλθει 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Περίοδος υποβολών:

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

 

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης ήτοι 18/12/2023.

Διάρκεια Υλοποίησης της δράσης:

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 Λοιπός Εξοπλισμός
 Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 Τεχνικές Μελέτες
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 Μεταφορικά Μέσα
 Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)