«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

fwto_gia_to_site_40

Ταυτότητα Δράσης:

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, στην Προτεραιότητα 2
«Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
2021 – 2027 και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 1.iii: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, μεταξύ άλλων μέσω
παραγωγικών επενδύσεων».

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 80.000 € έως το μέγιστο ποσό των 400.000 €

Δικαιούχοι του προγράμματος:

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.
Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης).

Ποσοστά ενίσχυσης:

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:
 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή
σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά (σύμφωνα με το Παράρτημα Χ) ή /
και
 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης
τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Περίοδος υποβολών:

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης ήτοι 18/12/2023.

Διάρκεια Υλοποίησης της δράσης:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Επιλέξιμοι Τομείς:

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία
– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
– Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ.
33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
– Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
– Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Μεταφορικά Μέσα
4. Λογισμικό
5. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
6. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
7. Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
8. Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας Διεθνοποίησης
9. Έμμεσες Δαπάνες