«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

fwto_gia_to_site_40

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Στόχοι προγράμματος:

Η επικείμενη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νεων τουριστικών επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας, διαμέσου της ενθάρρυνσης ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Εκτός από την ενίσχυση της δυναμικότητας του Ελληνικού Τουρισμού, η δράση αποσκοπεί και στην διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, με τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του Ελληνικού τουριστικού branding. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 150.000.000 €.

Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 30.000 € έως το μέγιστο ποσό των

400.000 €

 

Ποσοστά ενίσχυσης:

Ορίζονται στο 50% για το σύνολο των Περιφερειών της επικράτειας.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν να επιδοτηθούν είτε για την ίδρυση νέας τουριστικής μικρομεσσαίας επιχείρησης είτε για την ενίσχυση υφιστάμενης τουριστικής μικρομεσσαίας επιχείρησης. Επιδοτούνται οι εξής τύποι επιχειρήσεων:

 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Ξενοχοδεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 12 ως και 50 κλίνες, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντος παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα 4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλίνες, τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων,

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

 

Όροι & Προϋποθέσεις

 Οι δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει:

 

 1. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής.
 2. Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μια μόνο Περιφέρεια.
 3. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 4. Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα, διαθέτοντας ή αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 5. Να λειτουργούν αποκλειστικά σε μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερρόρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 6. Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
 7. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχεδια, δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμισης ενέργειας και ύδατος
 • Μηχανοκίνητα και ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Έμμεσες δαπάνες

 

Dromeas Consultants

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Λογιστικά – Εκτελωνιστικά Πολυτεχνείου 51 4ος όροφος, Τ.Κ. 54625 ΤΗΛ 2310288463