Ενίσχυση τουριστικών Επιχειρήσεων

8

Ενίσχυση τουριστικών Επιχειρήσεων για τον  εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτηκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  για το πρόγραμμα Ενίσχυση τουριστικών Επιχειρήσεων

 • η επιχείρηση να έχει συσταθεί πριν από  31 Δεκεμβρίου 2015.

 • οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει την τελευταία τριετία να έχουν τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ απασχόλησης ανά έτος (δηλαδή 1 τετράωρο υπάλληλο για 12 μήνες ή 1 οκτάωρο υπάλληλο για 6 μήνες).  Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί λιγότερο από 3 έτη, η προϋπόθεση για μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ την τριετία, προσαρμόζεται αντίστοιχα σε μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ στο διάστημα λειτουργίας της.

 • η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας, ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

 • να τηρούν τον κανόνα de minimis

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000€ αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ.  

 • Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40% (ή σε 50% στην περίπτωση αύξησης προσωπικού κατά 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ανέγερση, ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πλακάκια κτλ

 • Μηχανήματα και εξοπλισμός 

 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 • Συστήματα ποιότητας (ISO, HACCP κτλ) μέχρι 3.000 € ανά πιστοποιητικό

 • Προβολή, προώθηση μέχρι 15.000 €  

 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000 €

 • Μεταφορικά μέσα  μέχρι 15.000 €. Για επιχειρήσεις μεταφορών, ενοικίασης και εκμίσθωσης δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά μεταφορικών μέσων.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέχρι 2.500 €, μελέτες, έρευνες αγοράς μέχρι 2.500 € ανά μελέτη.

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτατο τα 24.000 ευρώ.

Παρατηρήσεις :

 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης δηλαδή μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία των αποτελεσμάτων. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων:29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016