Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Αναβάθμιση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΩΣ 15.000 ΕΥΡΩ

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη»

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Το πλαίσιο Δράσης ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Δράση (3δ.5-6.2) αφορά στην ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται όχι μόνο να αντιμετωπίσουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά και να υποστούν σημαντική ζημιά λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

α/αΑριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ (Δικαιολογητικό με α/α (6) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»Ύψος επιχορήγησης(F3)
1Από μηδέν (0) έως και έναν (1) εργαζόμενο2.000 €
2Από δύο (2) έως και πέντε (5) εργαζόμενους3.500€
3Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζόμενους6.500€
4Από δεκαέξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζόμενους10.000€
5Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49)εργαζόμενους (σε ΕΜΕ)15.000€

 

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ από τον ΕΦΕΠΑΕ στους λήπτες της ενίσχυσης μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης και την ηλεκτρονική υποβολή σχετικού Αιτήματος Καταβολή της Ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αιτήματα Καταβολής της Ενίσχυσης μπορούν να υποβληθούν έως και 6 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης. Το ποσό αυτό καταβάλλετε το αργότερο εντός 90 ημερών.

 

Για την επιλεξιμότητα ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων), απευθυνθείτε σε έναν εκπρόσωπο της εταιρίας.

Η συμβουλευτική εταιρεία Dromeas Consultants μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος. Αναλαμβάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο την υποβολή του φακέλου και την υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου καθώς και την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links- ΕΣΠΑ

Αφήστε μια απάντηση