«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 10-9-2020 έως Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 9-10-2020 ώρα 15:00

Στόχοι Δράσης
Το πλαίσιο Δράσης ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός των επενδυτικών σχεδίων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της θέσης στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Η ενίσχυση συνεπάγεται στο πλαίσιο εκσυχρονισμού και αναβάθμισης επιχειρήσεων στην περιοχή.

Αντικείμενο της Δράσης
Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 50.000,00€ μέγιστο. Συνεπώς, δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 €, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 € θα επιδοτηθούν με 50.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

 Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021. Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Για την επιλεξιμότητα ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων), απευθυνθείτε σε έναν εκπρόσωπο της εταιρίας.

 

Χρήσιμα Links:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (kepa-anem.gr)

Αφήστε μια απάντηση