ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

4

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Στόχοι προγράμματος:
Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Αποσκοπεί στη ψηφιακή αναβάθμιση των Μμε, μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία τους, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά, η εξωστρέφεια, η καινοτομικότητα και βιωσιμότητά τους, μέσω της παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από το ελάχιστο ποσό των 18.000,00€ έως το μέγιστο 30.000,00€.

Ποσοστά ενίσχυσης:
Κυμαίνονται από 50% έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια όπου είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 50% για τις Μεσαίες και για τις μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση επιδοτούνται κατά 50% ανεξαρτήτου μεγέθους.

Δικαιούχοι του προγράμματος – Όροι & Προϋποθέσεις
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει:
1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανα ΑΦΜ.
2. Να έχουν την ιδιότητα της Μμε, να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιούν επένδυση αποκλειστικά σε μια μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
2. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
3. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
4. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
6. Να μη βρίσκονται ύπο πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
7. Η αίτηση χρηματοδότησης και οι δαπάνεις που περιλαμβάνει, δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δε θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
8. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μια τριετία πριν από το χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης.
9. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
10. Να δεσμευτούν με ΥΔ του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιώνκαι το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθει σε μια από τις τρεις – ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις – κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:
i. Επενδυτικές δαπάνες σε άϋλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
ii. Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
iii. Δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΔΑΠΑΝΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
 

 

 

 

1

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

Ψηφιακός εξοπλισμός

γραφείου ως πάγια στοιχεία

·          Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)

·          Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)

·          Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)

·          Συστήματα ψηφιακής προβολής

·          Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode

·          Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID

·          Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης

·          Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

2

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο

·          Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

·          Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού

προϋπολογισμού

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής

ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία

·          Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου

·          Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf

·          Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας

·          Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD

·          Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση

·          Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας

·          Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων

·          Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις

·          Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall

·          Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN

·          Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

 

 

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

·          Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

·          Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)

·          Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της

παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των

υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης

·          Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP

·          Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων,

καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS

·          Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και

τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·          Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής

·          Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)

·          Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)

·          Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM

·          Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

·          Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών

– Chatbot

·          Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

·          Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά

καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)

·          Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν αθροιστικά να

κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού

προϋπολογισμού

 

 

·          Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

·          Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς

χώρους ή γραφεία

 

 

5

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

·          Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

·          Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

(περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

·          Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)

 

Μπορούν να κυμαίνονται

αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού

προϋπολογισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

6

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού

σχεδίου

 

·          Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

Μπορούν να κυμαίνονται

αθροιστικά από 0% έως 10% του συνολικού

προϋπολογισμού

 

 

 

7

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την

εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση

λογισμικού/ εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση

χρηματοδότησης

 

 

·          Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή

τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται

αθροιστικά από 0% έως 20% του συνολικού

προϋπολογισμού

 

 

 

 

8

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

(Λογισμικού)

Υπηρεσίες

προμήθειας/χρήσης

λογισμικού υπό καθεστώς

«ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της

παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των

 

·       Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP

·       Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων,

καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

·       Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας

·       Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων

·       Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS

 

 

Μπορούν αθροιστικά να

κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού

προϋπολογισμού

 

 

υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της

επιχείρησης

·       Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και

τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·       Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής

·       Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)

·       Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)

·       Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM

·       Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

·       Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών

– Chatbot

·       Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

·       Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά

καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)

·       Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)

·       Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

·       Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς

χώρους ή γραφεία

·       Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου

·       Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf

·       Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας

·       Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD

·       Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση

·       Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας

·       Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων

 

·       Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις

·       Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall

·       Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN

·       Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

·       Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

·       Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)

·       Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 

 

 

9

 

 

Έμμεσες δαπάνες

 

 

Έμμεσες δαπάνες

 

 

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.

Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ

1060/2021)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 Για περισσότερες πληροφορίες επινοινωνήστε μαζί μας