Αναπτυξιακός Νόμος 2.0 / 2022

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2.0 / 2022 αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Αναπτυξιακός Νόμος 2.0 / 2022
Η Ελληνική επιχειρηματικότητα ενισχύεται σημαντικά με τον Νέο αναπτυξιακό Νόμο 2.0 του 2022 που εισάγει 13 νέα καθεστώτα με ποσοστό επιδότησης έως και 75%. Το οριστικό πλαίσιο αυτό, μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων θα οριστικοποιηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του νέου έτους, μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις ξεκινάνε από 50.000 ευρώ και φτάνουν έως 10.000.000.

_______

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει Αύξηση ποσοστού επιδότησης.
Ενίσχυση σε πολλαπλάσιους τομείς της οικονομίας.
2022

Μορφές Χρηματοδότησης Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών  

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε τις ανάγκες σας.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας; Γιατί η συμβουλευτική εταιρεία Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μπορεί να εγγυηθεί για τα αποτελέσματα της. 

Ελάχιστα ύψη επένδυσης

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Συγκεκριμένα εντάσσονται  επενδυτικά σχέδια σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

24

Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

23

Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

22

Νέο Επιχειρείν

18

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

21

Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

18

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία

18

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

16

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

17

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

20

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

17

Μεγάλες Επενδύσεις

15

Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

16

Επιχειρηματικότητα 360ο