Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων

9

Αναβάθμιση πολύ μικρών  επιχειρήσεων & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) –

Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ για Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων: 07 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 2016

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε 8 τομείς προτεραιότητας προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων – υπηρεσιών τους.
• Αγροδιατροφή – Βιομηχανία τροφίμων.
• Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
• Υλικά – κατασκευές
• Εφοδιαστική αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνίας
• Υγεία – Φάρμακα.

 Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κώδικες Δραστηριότητας)  κάνοντε κλικ εδώ.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:


• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο οι περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
• Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
• Κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου έχουν δηλωμένο τον ΚΑ∆ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑ∆, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:
• Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους (ΚΑΔ).
• Να έχουν την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής.
• Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑ∆, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 15.000,00€ – 200.000,00€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015.
• Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40% ενώ μπορεί να φτάσει στο 50% με την πρόσληψη νέου προσωπικού, (1ος εργαζομένου).
• Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος

1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας Η κατηγορία αυτή δαπανών μπορεί να φτάσει μέχρι το 40% του προυπολογισμού
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλάρκ, επαγγελματικό αυτοκίνητο, έπιπλα γραφείο, τηλεφωνικά κέντρα)

Η κατηγορία αυτή δαπανών μπορεί να φτάσε το 90% του προυπολογισμού.
3. Άυλες Δαπάνες

3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων 100%
Μέχρι του ποσού των 100.000€
4. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού

Το μισθολογικό κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι και το 40% και μέχρι 24.000€ (12.000,00€/Εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης)
 

Σημαντικές Πληροφορίες :


• Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών Ά και ΄Β βαθμού.
• Δεν θα απαιτείται η απόδειξη ιδίας συμμετοχής.
• Δεν επιτρέπεται να λειτουργούν με σύστημα δικαιοχρησίας (franchising).
• Σε περίπτωση κτιριακών δαπανών απαιτείται μισθωτήριο διάρκειας 6 ετών ενώ για ανέγερση 12 ετών.
• Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Αφήστε μια απάντηση