Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη

Αναβάθμιση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό

Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη

Το πλαίσιο Δράσης ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός των επενδυτικών σχεδίων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της θέσης στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Η ενίσχυση συνεπάγεται στο πλαίσιο εκσυχρονισμού και αναβάθμισης επιχειρήσεων στην περιοχή.

Η Δράση ενίσχυσης δίνει προτεραιότητα στην ίδρυση επιχειρήσεων σε  τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αυτό περιλαμβάνει τομείς αγροδιατροφής , τουρισμού – πολιτισμού, υλικών και καινοτόμων υλικών, χημικών,φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών. Επιπλέον περιλαμβάνει τον τομέα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και τον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η περίοδος υποβολής είναι από 18/2/2020 έως 30/4/2020. Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:

  • υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Επισημαίνεται ότι  δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Η συμβουλευτική εταιρεία Dromeas Consultants μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος. Αναλαμβάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο την υποβολή του φακέλου και την υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου καθώς και την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

επικοινωνήστε μαζί μας

Χρήσιμα links- ΕΣΠΑ