Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

15

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Στόχοι του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης:

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος κυμαίνεται από 200.000,00€ – 2.000.000,00€ και τα ποσοστά επιδότησης από 35% – 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη φύση της δαπάνης.

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:
  1. Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου
  2. Διενέργεια έρευνας αγοράς.
  3. Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ)
 • Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:
  1. Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.
  2. Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος.
  3. Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)
 • Εμπορική αξιοποίηση:
  1. Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  2. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
  3. Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
  1. Υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που ασχολείται με το έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  2. Νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
  3. Φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου
 • Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)
  1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους.
  2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
  3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις.
  5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)
  1. Δαπάνες μετακινήσεων.
  2. Δαπάνες δημοσιότητας.
  3. Αναλώσιμα.
  4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.
  5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)
  1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Λειτουργούν νόμιμα και δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης και δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις

 

Διάρκεια υλοποίησης:

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης.

 

Ημερομηνία υποβολών:

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου.

 

Αφήστε μια απάντηση