Ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

5

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 • Γάλα.
 • Αυγά.
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά.
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 • Σπόροι Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Η επιδότηση ξεκινάει από 40% και φτάνει έως 90%. Ελάχιστος επιδοτούμενος προϋπολογισμός είναι 600.000 και ο μέγιστος είναι 5.000.000 ευρώ.
Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
 • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς .(όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρηση.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς.

 Το πρόγραμμα ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν η και περισσότερους από τους παραπάνω κλάδους και αφορά είτε την ίδρυση είτε τον εκσυγχρονισμό και την συγχώνευση μονάδων.Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

Περίοδος υποβολής για το πρόγραμμα ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από 16/05/2017 έως 18/08/2017

Εγγραφείτε για περισσότερες πληροφορίες

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο